PROJEKT PROGRAMU PARTII
SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI
Wprowadzamy nowe pojęcie dla ludzi przyszłości : empatyzm czyli zauważamy obok siebie inną istotę.
Traktujemy człowieka holistycznie z uwzględnieniem jego aspektów psychofizycznych. Bierzemy w obronę kobiety, gwarantujemy Im prawdziwą równość, szacunek i prawo stanowienia o sobie. Dajemy szeroko pojętą wolność, każdy ma prawo wypowiedzi, określenia swego miejsca w społeczeństwie oraz wpływania na rzeczywistość socjalno-bytową:
- nasze dzieci są szczęśliwe, pewne swojej wartości , uczą się w przyjaznych szkołach poprzez zabawę i odkrywanie swoich talentów,
-dorośli rozwijają się zawodowo i intelektualnie, pracują 20 godzin tygodniowo według zmodyfikowanego kalendarza dni wolnych od pracy,
-matki/ojcowie otrzymują wynagrodzenie przez wszystkie lata, gdy nie pracują zawodowo i zajmują się dziećmi, system żłobków i przedszkoli pozwala kobiecie / mężczyźnie na podejmowanie w spokoju decyzji o powrocie do pracy,
-pomagamy rodzinom w rozwiązywaniu problemów, by domy dziecka i rodziny zastępcze nie musiały ich zastępować,
-spełnieni szanowani emeryci otoczeni są opieką, godnie dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą poprzez wolantariaty; budujemy domy wielopokoleniowe , gdzie łączymy dwie funkcje : Domu Seniora i Domu Dziecka; a emerytury ,renty i inne świadczenia rewaloryzujemy co roku według inflacji,
- małe i duże społeczności pracują dla dobra innych.
-szanujemy przyrodę ,pilnujemy ekologii i korzystania z natury.
Władzę w Państwie sprawują ludzie szanowani,uczciwi,uwrażliwieni na potrzeby innych osób oraz przyszłość naszej Planety, służą Suwerenowi przez czas społecznie ustalony, a następcom dają możliwość wykazania się. Przywracamy zasady służby cywilnej dla urzędników państwowych wraz z odpowiedzialnością za swoje decyzje i okresowymi weryfikacjami, natomiast z nadania partyjnego otrzymują swoje stanowiska tylko ministrowie i wiceministrowie. Nie ma obsadzania władz spółek państwowych po linii partyjnej, pracują tam dla dobra Kraju fachowcy z normalnymi uposażeniami. Wszystkie informacje dotyczące rządzenia krajem są jawne, na bieżąco uzupełniane i publikowane, również te o partiach politycznych i ich finansowaniu. Nigdzie nie ma immunitetów. Upraszczamy procedury urzędowe ,spłaszczamy hierarchię decyzyjności, by ułatwić realizowanie zamierzeń i projektów społeczeństwa . Zmniejszamy biurokrację i obieg dokumentów np.samochód ma jeden numer rejestracyjny- pierwszy i jeden dowód , a cała jego historia jest do sprawdzenia w internecie.

Wracamy do sprawdzonych zasad prowadzenia działalności gospodarczej, np. zmodyfikowanych reform ministra Wilczka. Propagujemy docelowe nowoczesne spółdzielnie jako nową formę działalności , gdzie następuje wzajemna wymiana pracy,usług, wkładu własnego, kompetencji na rzecz wspólnego celu bez maksymalizacji zysków.
Wspieramy rolników w rozwijaniu swoich gospodartw w kierunku ekologii, przywracaniu dawnych metod uprawy itd. , wprowadzamy dla nich możliwość bezpośredniego i opłacalnego sprzedawania płodów rolnych .Tutaj też współpraca w formie wymiany sprawdza się. Nadwyżki owoców i warzyw są przekazywane do domów dziecka,domów opieki lub organizacjom dobroczynnym. Duże areały ziemi przegradzamy pasami drzew i krzewów, zostawiamy ścieżki do przemieszczania się dzikich zwierząt. Nie wycinamy wiecej lasów, tylko lepiej gospodarujemy na obecnych polach uprawnych Przy szkołach zakładamy ogródki , by dzieci od małego uczyły się szanować naturę, przy osiedlach częściowo zamieniamy trawniki na ogrody pielęgnowane przez mieszkańców, przy nowych projektach osiedli obowiązkowe ogrody.

Poprawiamy systemy melioracji, odbetonowujemy kraj np.zamieniając kostkę brukową na inne materiały, łapiemy deszczówkę, nasadzamy drzewa, nie zmieniamy koryt rzek , wspieramy inne działania w kierunku poprawy bilansu wodnego. Kultywujemy ogródki działkowe w miastach. Zakładamy parki i rezerwaty.
Wprowadzamy niski procent podatku obrotowego w miejsce podatku dochodowego, pensje opodatkowane 10 %, emerytury i renty bez podatku, zasady opodatkowania upraszczamy,by każdy wiedział, jak planować swoje wydatki. Proponujemy odpisy od podatku nie tylko dla organizacji pozarządowych, ale także dla partii /to będzie ich finansowanie / i dla instytucji wyznaniowych. Podatek VAT w miarę możliwości wygaszamy.
Banki wspierają ludzi i biznesy, oferują stałą i zmienną stopę procentową do wyboru,podają pełne i pewne informacje o swoich produktach. Lokaty są zawsze oprocentowane powyżej inflacji.
Instytucje finansowe przystępują do udziału w programie : każda rodzina ma swoje lokum /niżej uposażeni otrzymują pomoc od państwa w otrzymaniu kredytu na zasadzie współudziału, potem częściowo umarzanego/ , powraca idea spółdzielni mieszkaniowych , a wartość metra kwadratowego w mieszkaniach deweloperskich wycenia rzeczoznawca. Pustostany idą na mieszkania socjalne,opłacane przez państwo, jeżeli przez 10 lat nikt tam nie mieszka. Nie płacimy za zimną wodę, ale kontrolujemy jej zużycie.
Resocjalizację częściowo przeprowadzamy poprzez pracę w schroniskach dla zwierząt, hospicjach, na roli lub gdzie będzie taka potrzeba.
Wojsko i policja są powoływane tylko do obrony i pomocy społeczeństwu. Zwiększamy wydatki na służbę zdrowia , a także wprowadzamy nowe zawody : sekretarka/sekretarz medyczny do uzupełniania dokumentacji medycznej zamiast pielęgniarek, a także opiekun/ka medyczny/a wykonujący część opieki nad pacjentem . Proponujemy odpowiedni jadłospis dla chorych hospitalowanych, a dla ordynatorów większą swobodę działania np. zezwolenie na przenoszenie pacjentów w ramach jednego szpitala bez dodatkowych skierowań. Dokonujemy tylko celowanych zakupów sprzętu medycznego. Szukamy przyczyn chorób, a nie skupiamy sie tylko na skutkach i dlatego sugerujemy wprowadzenie zielarstwa i medycyny niekonwencjonalnej do akademii medycznych.
Ustalamy niskie obowiązkowe składki na fundusz emerytalny, a na zasadzie dobrowolności każdy może dla siebie zakładać lokaty emerytalne w bankach lub wpłacać do funduszy.

Dofinansowujemy szkolnictwo , koncentrujemy się na nauce, a nie na wypełnianiu papierków, dzieci traktujemy jednakowo, każde rozwija się w swoim tempie i wszystkie dostają promocje do wyższych klas . Stopniowo wprowadzamy czterodniowy tydzień uczenia się. Przekazujemy dzieciom również umiejętności potrzebne na co dzień, by łatwiej wchodziły w dorosłość / np. elementy diety,proste terapie manualne,medytacja,pokazanie różnych zawodów/. W każdej szkole mamy jeden darmowy posiłek dla dziecka , opiekę pielęgniarską i profilaktykę dentystyczną. Przywracamy znaczenie szkołom zawodowym. Młodzież w klasach maturalnych odwiedza wyższe uczelnie jako wolni słuchacze i wybiera dla siebie studia.
Pozostajemy przy czasie zimowym, nie zmieniamy go, bo jest dla nas fizjologicznie korzystny. Dzieci rozpoczynają naukę o 8.30, bo to naukowo stwierdzona lepsza pora na początek lekcji .

Wspieramy sądownictwo w przebudowie struktury i upraszczaniu swojej pracy, np. wprowadzamy pojęcie precedensu na wzór anglosaski i inne.
Promujemy i wspieramy naukowców, młodych geniuszy i wszystkich ludzi o nieprzeciętnych umysłach; propagujemy wszechstronnie informacje,metody i innowacyjne techniki zastosowań nauki , by żyło się nam wygodnie i po ludzku. Źródeł energii szukamy w połączeniu wykorzystania natury z techniką, np. mobilne wolnoobrotowe turbiny wodne,które można zastosować w 58 polskich rzekach . Odchodzimy od plastiku, chemicy opracowują nowe przyjazne naturze materiały. Znajdujemy nowe zastosowania dla fizyki kwantowej. W budownictwie wracamy do okien w dużych budynkach handlowych i biurowych, by ludzie nie pracowali przy sztucznym swietle. Fabryki mają ujście swoich ścieków powyżej punktu poboru wody do produkcji.
Przywracamy istotne miejsce kultury i sztuki w społeczeństwie. Otwieramy galerie wystaw artystycznych , wspóltworzymy nowe formy rozrywki. Pomagamy otwierać Kluby Fanów dla młodzieży i studentów jako miejsce spotkań i rozwijania zainteresowań ,które młodzież będzie sama organizować i prowadzić, ucząc się w ten sposób wchodzenia w dorosłość /może tez jako formy spółdzielni /. Gry komputerowe ustawione na rozwój,rywalizację bez przemocy ,a także naukę. Ważkie społecznie dylematy rozstrzygamy poprzez referenda, akceptując wyniki. Powołujemy stałą komisję kodyfikacyjną, która raz na 10 lat proponowałaby poprawki do Konstytucji.
Prowadzimy pokojową politykę zagraniczną, współpracujemy i wspieramy. Oczywiście kontynuujemy wszystkie obecne programy pomocowe. Cały czas pracujemy nad programem poprawy rzeczywistości. Nasze wytyczne są wskazówkami dla przyszłych dokładnych opracowań w gronie uznanych fachowców z każdej dziedziny. Realizacja jest obliczona długofalowo,maksymalnie na jedno pokolenie, by następne nasze dzieci nie chciały szukać lepszego życia za granicami Polski.
Budujemy naszą Ojczyznę bezpieczną,bogatą i wolną, pogłębiamy świadomość i odpowiedzialność obywateli nie tylko za swój Kraj, ale też za inne nacje,ponieważ musimy współdziałać na rzecz pokoju światowego,pomagać sobie nawzajem i tworzyć razem nowoczesną cywilizację opartą na nowych zasadach.