PROJEKT STATUTU PARTII
SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI


I: POSTANOWIENIA OGÓLNE
II: CZŁONKOWIE PRAWA I OBOWIĄZKI
III: STRUKTURY ORGANIZACYJNE
IV: MAJĄTEK I FINANSE
V: KOŁA I KLUBY
VI: ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA
VII: PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Naszym celem jest budowa rzeczywistego funkcjonowania Rzeczpospolitej Polskiej na uwrażliwieniu na drugiego człowieka, chęci pomagania, a także szacunku dla wszystkich form życia na Planecie.
Wzorując się na naszej Konstytucji : gwarantujemy wszystkim prawa obywatelskie, instytucjom państwowym zapewniamy rzetelność, sprawność działania, współpracę władz, dialog społeczny, dbanie o przyrodzoną godność człowieka, jego prawa do wolności i sprawiedliwości. Nasza Ojczyzna jest dobrem wspólnym, a władza należy do Narodu i jest równoważnie podzielona na ustawodawczą ,wykonawczą i sądowniczą. A z art.20 : Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Rzeczpospolitej Polskiej - takie jest nasze przesłanie.
Następnie:
Szczególną opieką otaczamy Rodzinę, zapewniamy jej spokój ekonomiczny.
Edukujemy dzieci na świadomych i samodzielnych ludzi, pełnych talentów.
Pomagamy żyć zdrowo pełnią życia, mądrze dzieląc czas na pracę i odpoczynek.
Przywracamy istotne miejsce w społeczeństwie dla kultury i sztuki.
Prowadzimy pokojową politykę zagraniczną, współpracujemy i wspieramy.
Pogłębiamy świadomość i odpowiedzialność Polaków nie tylko za swój Kraj, ale też za inne nacje, ponieważ musimy współpracować na rzecz pokoju światowego i razem tworzyć nowoczesną cywilizację opartą na nowych zasadach.

ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art.1

1.Partia SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI działa na podstawie ustawy o partiach politycznych , innych ustaw i przepisów regulujących funkcjonowanie partii politycznych.
2.Partia SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3.Siedzibą partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI jest miejscowość Bukowina Tatrzańska.

Art.2

1.Partia SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI posługuje się skrótem nazwy Sukces LP.
2.Symbolem Partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI jest znak graficzny przedstawiający koło w kolorze ciemnobieskim z zarysem kontynentów w kolorze zielonym, na środku na pierwszym planie znajdują się litery S,L,P w kolorach żółto-złotych splecione ze sobą.Znak graficzny stanowi załącznik do Statutu PartII SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI.
3.Nazwa,skrót nazwy i znak graficzny Partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI korzystają z ochrony prawnej dóbr osobistych.

Art.3

1.Partia SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji zrzeszających partie polityczne i organizacje o zbliżonych celach.
2.Partia SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI ściśle współpracuje ze stowarzyszeniem Ludzie Przyszłości ,a także innymi organizacjami pozarządowymi krajowymi i za granicą, zgodnie z przepisami.

ROZDZIAŁ II - CZŁONKOWIE-PRAWA I OBOWIĄZKI

Art.4

1.Członkiem Partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI może być : obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,który ukończył 18 lat, nie należy do innej partii, korzysta z pełni praw publicznych,nie był skazany za przestępstwo umyślne , w sposób empatyczny pojmuje świat i ludzi, złożył deklarację członkowską na piśmie wraz z uzasadnieniem, posiada pisemną rekomendację od co najmniej dwóch członków partii SUKCES LP i uzyskał poprzez głosowanie ze zwykłą większością akceptację Zarządu Filii , nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia deklaracji.
2.Członkowie partii SUKCES LP pracują społecznie.

Art.5

1.Członek Partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI ma prawo :
a. brać udział w dyskusjach wewnątrzpartyjnych, współtworzyć program partii SUKCES LP ,występować z wnioskami i inicjatywami odnoszącymi się do spraw partii SUKCES LP, uczestniczyć w podejmowaniu decyzji na temat konsultacji, sondaży, prawyborów,
b.korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach wewnątrz partii SUKCES LP oraz ubiegać się o rekomendację partii w wyborach do organów publicznych,
c.mieć dostęp do uchwał, zarządzeń i innych dokumentów.
2.Wszyscy członkowie są równi, wszelkie informacje są jawne.
3.Członkowie partii SUKCES LP aktywnie uczestniczą w realizacji programu i kampaniach wyborczych, przestrzegają statutu, stosują się do uchwał, rzetelnie wykonują powierzone im funkcje ,współdziałają z innymi członkami, terminowo płacą składki, są życzliwi i wrażliwi na potrzeby innych.
4.Członkowie partii SUKCES LP pełniący funkcje w organach publicznych ,mogą byĆ zobligowani do płacenia składki specjalnej, uchwalonej przez Radę Krajową na wniosek Zarządu Krajowego.

Art.6

1.Utrata członkostwa następuje na skutek :
a.rezygnacji złożonej na ręce Zarządu Filii,
b. wykluczenia przez Zarząd Filii z powodu :
-łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz partii SUKCES LP,
-nie brania udziału w realizacji programu partii,
-na pisemny wniosek trzech członków,
-utraty praw obywatelskich,
-śmierć członka,
-przekroczenie sześciomiesięcznego okresu zawieszenia,
-utraty obywatelstwa lub pełnej zdolności do czynności prawnych;
-prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,
-nabycia członkostwa w innej partii politycznej,
-orzeczenia Sądu Koleżeńskiego
-nie opłacania składek powyżej 6 miesięcy.
2.Od uchwały Zarządu Filii w sprawie przyjęcia w poczet członków lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Rady Krajowej.

Art.7

1.Członek partii SUKCES LP może zawiesić swoje członkostwo z ważnych powodów osobistych na czas do 6 miesięcy składając pismo do Zarządu Filii, w tym czasie nie płaci składek, traci mandat członka organów wewnętrznych partii, nie bierze udziału w wyborach wewnątrz partii, nie ubiega się o rekomendację na stanowiska w organach państwowych. Po okresie zawieszenia nie obejmuje automatycznie pełnionych wcześniej funkcji.
2.Zarząd Filii przywraca status członka na jego prośbę.

Art.8

1.Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI od dnia przyjęcia do partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI.
2.Utrata prawa wyborczego następuje z powodu niepłacenia składek , jest stwierdzona przez właściwy Zarząd Filii, przywrócenie następuje po uregulowaniu zaległości.

ROZDZIAŁ III STRUKTURY ORGANIZACYJNE

Art.9

1.Jednostki organizacyjne partii SUKCES LP zakłada uchwałą Zarząd Krajowy posiłkując się podziałem terytorialnym kraju ,mogą też być tworzone poza granicami Polski.
2.Struktury partii SUKCES LP dzielą się na:
a.terenowe : koła i filie wojewódzkie,
b.krajowe.
3.Podstawą organizacyjną jest koło, znajdujące się terytorialnie w jednym województwie, tylko do jednego można należeć, ale można go zmienić zwracając się z wnioskiem do Zarządu Filii, będącej organem nadrzędnym.
4.Koło liczy co najmniej 10 członków, wykonujących uchwały organów nadrzędnych, kierujących się statutem ,rekrutujących nowych członków.
5.Koła na terenie jednego województwa mogą łączyć się tworząc filię, wnioskując o to do Zarządu Krajowego, gdy ich liczba przekroczy 2 i wybierając spośród siebie delegatów do wojewódzkiej Rady Filii tak, by w sumie było ich co najmniej 10-iu, a maksymalnie 15-u.
6.W przypadku braku filii wojewódzkiej , strukturą nadrzędną dla koła jest Zarząd Krajowy, wtedy koło deleguje od siebie 2 osoby do Rady Krajowej i do 4 na Zjazd Krajowy.

Art.10

1.Władzami filii wojewódzkich są:
a. Rada Filii,
b. Zarząd Filii,
c. Komisja Rewizyjna Filii.
d.Do nazwy Filii dodajemy nazwę jej miasta wojewódzkiego np.Krakowska Filia Partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI itd.
2.Rada Filii zaprasza do siebie posłów, senatorów,prezydentów miast, marszałków wojewódzkich oraz inne osoby kierujące jednostkami samorządu terytorialnego ze swojego województwa, jeżeli należą do partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI. Obowiązki Rady Filii :
a. wybiera spośród siebie Zarząd Filii i Komisję Rewizyjną Filii w głosowaniu jawnym,
b.udziela Zarządowi Filii corocznego absolutorium z wykonywania obowiązków do końca drugiego kwartału za rok poprzedni,
c.zatwierdza i dokonuje ocen działalności kół,
d.powołuje 2 delegatów do Rady Krajowej, 1 delegata do Krajowego Sądu Koleżeńskiego oraz do 4 delegatów na Zjazd Krajowy,
e.nadzoruje działalność Filii,
f.zatwierdza na wniosek Zarządu Filii listy kandydatów w wyborach do organów władzy publicznej na terenie Filii,
g.wykonuje uchwały władz partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI .
3..Zarząd Filii składa się z :Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego ,Skarbnika, Sekretarza i Członka.
4.Do kompetencji Zarządu Filii należy :
a. organizowanie,kierowanie, zapewnienie warunków pracy partii SUKCES LP na poziomie filii,
b.realizacja uchwał,
c.tworzenie list kandydatów do wyborów organów władzy filii ,
d. zgłaszanie Zarządowi Krajowemu kandydatów do Sejmu, Senatu,
e.powoływanie sztabów wyborczych w czasie wyborów,
f.uzyskiwanie zgody Zarządu Krajowego na koalicje i porozumienia w organach samorządów terytorialnych,
g.w razie potrzeby wnioskować do Rady Filii o wybory uzupełniające do Zarządu Filii.
5.Przewodniczący Zarządu Filii zobowiązany jest do :
a.zwoływania nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy Rady Filii, raz na miesiąc posiedzeń Zarządu Filii, proponowania porządku obrad i kierowania ich przebiegiem,
b.reprezentowanie Filii na zewnątrz.
6.Sekretarz Zarządu Filii powinien:
a.protokułować posiedzenia Rady i Zarządu Filii,
b.przechowywać i archiwizować dokumentację Filii,
c.przygotowywać projekty uchwał,
d.w okresie wyborczym pomagać pełnomocnikowi wyborczemu.
7.Skarbnik Zarządu Filii powinien :
a.prowadzić rzetelną ewidencję wpływów i wydatków Filii,
b.dwa razy w roku przedstawiać Zarządowi sprawozdania z finansów Filii,
c.do 31 stycznia każdego roku składać sprawozdanie Skarbnikowi Partii SUKCES LP za rok poprzedni,
d.w czasie kampanii wyborczej współpracować z pełnomocnikiem finansowym.
8.Przepisy dotyczące Krajowej Komisji Rewizyjnej stosują się odpowiednio do Komisji Rewizyjnej Filii, z wyjątkiem przepisów szczegółowych opisanych w art.21

Art.11

Władzami krajowymi partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI są:
a.Zjazd Krajowy,
b.Rada Krajowa, najwyższa władza partii pomiędzy zjazdami,
c.Zarząd Krajowy.

Art.12

1.W Zjeździe Krajowym biorą udział członkowie Filii do tego oddelegowani oraz członkowie Rady Krajowej.
2.Do kompetencji Zjazdu Krajowego należy:
a.uchwalanie zmian statutu,
b. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu partii SUKCES LP lub połączeniu z inną partią/partiami według takich zasad, jak wybory do władz,
c.udzielenie poprzez uchwałę upoważnienia Zarządowi Krajowemu do przygotowania warunków połączenia i negocjacji z inną partią/partiami
d.uchwalanie regulaminu obrad oraz wybór organów Rady Krajowej.
3.Zjazd Krajowy jest zwoływany :
a. co najmniej raz na trzy lata przez Radę Krajową z własnej inicjatywy,
b.na wniosek Zarządu Krajowego,
c.na wniosek co najmniej 1/3 członków partii SUKCES LP,
d.na wniosek co najmniej 1/2 liczby Zarządów Filii,
e.do 60 dni od uchwały.
4.Rada Krajowa przygotowuje plan porządku obrad i przekazuje go Zarządom Filii do poinformowania wszystkich członków.

Art.13

1.W skład Rady Krajowej wchodzą:
a.członkowie Zarządu Krajowego,
b. zapraszani są posłowie, senatorie,prezydenci miast, marszałkowie wojewódzcy , parlamentarzyści Parlamentu Europejskiego oraz inne osoby kierujące jednostkami samorządu terytorialnego ze swojego województwa, należą do partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI,
c.po dwóch delegatów wybranych przez każdą Radę Filii .
2.Do obowiązków Rady Krajowej należy :
a.wybór Zarządu Krajowego spośród swoich członków, uchwalanie programu partii SUKCES LP,
b.dokonywania oceny pracy Zarządu Krajowego i udzielanie mu corocznego absolutorium,
c.zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego z działalności Zarządu krajowego,
d.wybór członków Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz członków Krajowego Sądu Koleżeńskiego,
e.uchwalanie zasad i trybu wyłaniania kandydatów do wyborów na stanowiska urzędów publicznych ,
f.określanie uchwałą terminów wyborów , podanie w niej kalendarza wyborczego, powołanie Krajowej Komisji Wyborczej i powierzenie jej przeprowadzenia wyborów, uchwalanie zasad i trybu wyłaniania kandydatów w wyborach do organów partii SUKCES LP , sposób wyborów ponownych, przedterminowych , uzupełniających, a także zasady rozpatrywania protestów.
g.zatwierdzanie list kandydatów w wyborach do Sejmu,Senatu oraz Parlamentu Europejskiego, a także kandydata na Prezydenta RP, po rekomendacji przez Zarząd Krajowy,
h.wyrażanie zgody co do tworzenia koalicji wyborczych i parlamentarnych-na wniosek Zarządu Krajowego
i.podejmowanie decyzji w sprawie wyborów, prawyborów lub referendów partyjnych,
j.dokonywanie wykładni Statutu partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI, ewentualnie przygotowanie zmian Statutu,
k.zatwierdzanie Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej, Regulaminu Krajowego Sądu Koleżeńskiego, Regulaminu Rady Krajowej,
l.utworzenie poprzez uchwałę Funduszu Wyborczego, by finansować wybory i referenda,
ł.utworzenie poprzez uchwałę Funduszu Eksperckiego w celu opłacania ekspertyz i opracowań, a także finansowania działalności wydawniczo- informacyjnej partii SUKCES LP,
m.podejmowanie uchwał dotyczących członkostwa partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI w krajowych i międzynarodowych organizacjach zrzeszających partie,
n.wykonanie innych zadań wynikających ze Statutu lub uchwał Zjazdu Krajowego.
3.Pracami Rady Krajowej kieruje Przewodniczący Partii, on zwołuje Radę Krajową :
a. z własnej inicjatywy, lub
b. na wniosek Zarządu Krajowego, lub
c .1/3 członków Rady Krajowej, oraz proponuje porządek obrad , prowadzi obrady.

Art.14

1.Wszystkie wybory do władz partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI , głosowania nad zmianami, podejmowanie uchwał : są jawne, decyduje zwykła większość głosów, uczestnictwo może być bezpośrednie lub zdalne za pomocą środków technicznych /tryb obiegowy /.Do prawomocności wymagana jest obecność większości członków ,jeżeli w pierwszym terminie nie ma 50% osób + 1 osoba, to w drugim terminie uchwały sa prawomocne przy każdej ilości członków / w zawiadomieniach podajemy od razu dwa terminy spotkania/.
2.Kadencja władz trwa trzy lata, potem można tylko jeszcze raz objąć inną funkcję na trzy lata .Doświadczenie i wiedza będą wykorzystywane w formie doradztwa bez sprawowania urzędów. Można pełnić tylko jedną funkcję w tym samym czasie we władzach partii SUKCES LP.
3.Nie przeprowadza sie wyborów w partii SUKCES LP pół roku przed innymi wyborami do krajowych czy międzynarodowych instytucji, a także do 3 miesiący po tych wyborach, a kadencja władz organów partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI ulega wydłużeniu.
4.Uzupełnianie składu organów władzy następuje według takich procedur, jak wybory.

Art.15

1.W skład Zarządu Krajowego wchodzi 5 osób, w tym:
a.Przewodniczący Partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI,
b Wiceprzewodniczący Partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI,
c.Sekretarz Generalny,
d.Skarbnik Partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI,
f.Członek Zarządu Krajowego.
2.Do kompetencji Zarządu Krajowego należą sprawy niezastrzeżone dla innych organów:
a.koordynacja działalności partii SUKCES LP,przyjęcie Kodeksu Etycznego Partii,
b.prowadzenie spraw finansowych i majątkowych, sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności, sprawdzanie darowizn dla partii SUKCES LP, w sytuacjach wątpliwych nie przyjmowanie ich,
c.rekomendowanie list kandydatów do organów państwowych,
e.określanie trybu tworzenia list wyborczych,wyłaniania kandydatów lub wyrażania sprzeciwów, w razie potrzeby zgłaszanie do Rady Krajowej potrzeby wyborów uzupełniających do Zarządu Krajowego,
f.powoływanie Komitetu Wyborczego,szefów sztabów wyborczych, udostępnianie zasobów na rzecz kampanii,
g.ustalanie Regulaminu Wyborczego, sposobu głosowania,
h.negocjowanie porozumień i koalicji wyborczych,parlamentarnych, w samorządach terytorialnych, informowanie o tym Radę Krajową lub wyrażanie sprzeciwu do 14 dni od powiadomienia przez Zarząd Filii o takich planach,
i. określenie zasad tworzenia, łączenia, rozwiązywania kół , a także tworzenie samych kól,
j.powoływanie pełnomocników do spraw organizacji struktur partyjnych,
k.wybranie pełnomocnika wyborczego i finansowego,
l.podejmowanie uchwał dotyczących zasad prowadzenia Centralnych Rejestrów Członków,
ł.określenie wysokości składki członkowskiej i specjalnej,
m.przygotowanie wzoru deklaracji członkowskiej, przechowywanie oryginałów deklaracji członkowskich,
n.określenie sposobu delegowania członków kół i filii do Rady Filii i Rady Krajowej,
o.określenie trybu podejmowania uchwał,
p.określenie zasad zebrań odbywających się za pośrednictwem środków elektonicznych,
r.wykonywanie innych potrzebnych działań,wynikających ze Statutu lub uchwał.
3.Zarząd Krajowy może uchylić uchwały Zarządów Filii,rozwiązać koła lub Filie,jeżeli działają na szkodę partii. Takie decyzje można zaskarżyć do Rady Krajowej.
4.Zarząd Krajowy powołuje pełnomocnika na 6 miesięcy,który zastępuje rozwiązaną jednostkę.
5.Sytuacje nieuregulowane Statutem Rada Krajowa doprecyzowuje swoimi uchwałami.

Art.16

1.Przewodniczący Partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI jest wybierany w wyborach powszechnych przez posiadających czynne prawo wyborcze.
2.Bierne prawo wyborcze w wyborach Przewodniczacego Partii przysługuje członkom partii SUKCES LP, którzy wyrazili pisemną zgodę na kandydowanie oraz zgłoszenie ich kandydatury otrzymało poparcie co najmnie 10 % członków.

Art.17

Do obowiązków Przewodniczącego Partii SUKCES LP należy :
a.kierowanie Zarządem Krajowym i pracami Rady Krajowej,
b.reprezentowanie partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI na zewnątrz,
c.zwoływanie nie rzadziej niż raz na miesiąć posiedzeń Zarządu Krajowego, proponowanie porządku obrad i kierowanie nimi,
d.ustalanie podziału obowiązków i kompetencji członków Zarządu Krajowego,
e.powoływanie i odwoływanie Wiceprzewodniczącego Partii, Skarbnika Partii, Sekretarza Generalnego do pracy razem z Przewodniczącym na kadencję 3-letnią.

Art.18

Sekretarz Partii:
a. współpracuje z Przewodniczącym Partii w sprawach związanych z funkcjonowaniem struktur terenowych, składa wnioski o tworzenie, łączenie lub rozwiązywanie kół, struktur partii SUKCES LP,
b.prowadzi i aktualizuje Centralny Rejestr Członków partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI,
c.współpracuje z Sekretarzami Filii,
d.wykonuje zalecenia i uchwały jego dotyczące,
e.prowadzi i uaktualnia elektroniczny Rejestr Umów.

Art.19

Skarbnik Partii;
a.współpracuje z Przewodniczącym Partii w sprawie finansów partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI, a także z Komisją Rewizyjną,
b.prowadzi rzetelne ewidencje wpływów i wydatków, szczególnie zwraca uwagę na darowizny, sprawdza pracę Skarbników Filii i współpracuje z nimi , zakłada i uaktualnia elektroniczny Rejestr Wpłat, sprawuje nadzór nad majątkiem partii SUKCES LP,
c.co najmniej dwa razy w roku przedstawia Zarządowi Krajowemu informacjie o finansach partii SUKCES LP,
d.przygotowuje i przekazuje do zatwierdzenia Zarządowi Krajowemu rocznych sprawozdań finansowych, składanych potem organom państwowym na podstawie przepisów prawa
e.wykonuje zalecenia i uchwały jego dotyczące.

Art.20

1.Z zebrań władz partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI sporządza się protokół, który podpisuje osoba prowadząca zebranie oraz osoba protokułująca .
2.Uchwały władz niższego stopnia mogą byc uchylone, jeżeli naruszają Statut, regulaminy lub uchwały wyższych organów partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI.

Art.21

1.Krajowa Komisja Rewizyjna i Komisje Rewizyjne Filii sprawują wewnętrzną funkcję kontrolną partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI, są wybierane odpowiednio przez Radę Krajową i Rady Filii.
2.W skład Komisji na każdym szczeblu wchodzi 3 osoby :Przewodniczący Komisji, Wiceprzewodniczący i Członek Komisji- wybierani ze swego składu.
3.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Filii należy :
a.kontrola działalności finansowej i organizacyjnej filii i kół z jej terenu,
b.współpraca z Krajową Komisją Rewizyjną,
c.występowanie do Rady Filii i Zarządu Filii z wnioskami pokontrolnymi,
d.kontrola i ocenianie zarządzania finansami i majątkiem partii SUKCES LP na poziomie filii,
e.przedkładanie Radzie Filii co najmniej dwa razy do roku informacji finansowej o filii,
f.występowanie do Rady Filii o udzielenie absolutorium Zarządowi Filii w zakresie gospodarki finansowej
g.składanie rocznych sprawozdań ze swej działalności Radzie Filii i Krajowej Komisji Rewizyjnej,
h.wykonywanie innych zadań jej dotyczących.
4.Do kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:
a.przeprowadzenie kontroli działalnosci finansowej i organizacyjnej partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI z własnej inicjatywy lub na wniosek władz krajowych partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI , przedstawianie wniosków pokontrolnych,
b.zlecanie i nadzór nad pracą Komisjii Rewizyjnych Filii,
c.kontrola przestrzegania zasad gospodarowania majątkiem, korzystaniem z Funduszu Wyborczego i Eksperckiego,
d.przynajmniej raz w roku sporządzanie informacji o działalności finansowej partii SUKCES LP, a także sprawozdania rocznego ze swojej pracy i dostarczenie jej Radzie Krajowej,
e.występowanie do Rady Krajowej o zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności i udzielenia absolutorium Zarządowi Krajowemu,
f.uchwalanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnych Filii,
g.wykonywanie innych zadań jej dotyczących.
5.Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej, ustala porządek obrad,przewodniczy im.Niektóre czynności może za niego wykonać Wiceprzewodniczący.

Art.22

1.Krajowy Sąd Koleżeński jest organem właściwym do prowadzenia postępowania i orzekania kar wobec członków partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI.
2.Rada Krajowa wybiera 3 osoby do Sądu Koleżeńskiego, a każda filia 1-go.
3.Krajowy Sąd Kolezeński wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
4.Do obowiązków Sądu Koleżeńkiego należy rozpatrywanie spraw o zgodność postępowania członków z zasadami partyjnymi, sporów między członkami, sporów kompetencyjnych pomiędzy organami oraz innych wynikających z przepisów partyjnych, w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku.
5.Sąd Koleżeński prowadzi mediacje,przeprowadza postępowanie wyjaśniające, pozwala wypowiedzieć się stronie sporu ,a potem wydaje orzeczenia, od których można się odwołać do Rady Krajowej.
6.Karami są : upomnienie, nagana,usunięcie z partii SUKCES LP , usunięcie z władz partii SUKCES LP lub zawieszenie w prawach członka na 6 miesięcy. Sąd Koleżeński nie ma władzy nad Przewodniczącym Partii, nie ocenia go.
7.Krajowy Sąd Koleżeński składa roczne sprawozdanie ze swojej pracy Radzie Krajowej.

ROZDZIAŁ IV - MAJĄTEK I FINANSE

Art.23

1.Źródła finanasowania partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI są jawne.
2.Majątek partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI pochodzi ze źródeł określonych w odpowiednich przepisach, w szczególności ;
a.ze składek członkowskich, także specjalnych,
b.darowizn,spadków,zapisów,
c.z subwencji i dotacji z budżetu państwa,
d.z dochodów z majątku parti, w szczególnosci z odsetek pieniędzy na kontach bankowych partii.
3.Finanse partii SUKCES LP na wszystkich szczeblach są rzetelnie pilnowane i prowadzone zgodnie z przepisami.
4.Zarząd Krajowy partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI sporządza roczne sprawozdanie finansowe partii SUKCES DLA LUDZI
PRZYSZŁOŚCI zgodnie z przepisami, publikuje to sprawozdaniew ciągu 3 miesięcy. Sprawozdanie bada biegły rewident, jest zatwierdzane uchwałą Rady Krajowej.
5.Do składania w imieniu partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI oświadczeń woli,dokonywania czynności prawnych są upoważnieni :
Przewodniczący Partii samodzielnie lub Wiceprzewodniczący Partii wraz ze Skarbnikiem Partii działający łącznie.
6.Zasady prowadzenia gospodarki finansowej partii SUKCES LP określa uchwała Zarządu Krajowego.
7.Informacje o wydatkach z Funduszu Wyborczego i Eksperckiego podaje się w rocznym sprawozdaniu i publikacji.

ROZDZIAŁ V - KOŁA I KLUBY

Art.24

Posłowie i Senatorowie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Posłowie do Parlamentu Europejskiego ,którzy są członkami partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI, stają się członkami koła lub klubu poselskiego ,senatorskiego lub parlamentarnego, kierują się Statutem , programem oraz uchwałami organów partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI.

ROZDZIAŁ VI - ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA

Art.25

1.W uchwale Zjazdu Krajowego o likwidacji partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI definiuje się przeznaczenie majątku i środków finansowych partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI po jej rozwiązaniu i wyznacza się likwidatorów : członków Zarządu Krajowego.
2.Likwidatorzy wyrównują zobowiązania partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI

ROZDZIAŁ VII - PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Art.26

1.Członkowie założyciele nabywają członkostwo partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI w momencie jej powstania ,nie jest potrzebna uchwała Zarządu Krajowego.
2.Członkowie założyciele powołują Zarząd Krajowy, mogą dokonywać zmian jego składu do czasu zwołania pierwszego Zjazdu Krajowego,
- mogą także dokonywać zmian w Statucie według zasad głosowania obowiązujących w partii,
-mogą uchwalić powołanie Rady Krajowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Krajowego Sądu Koleżeńskiego, jeżeli tego nie zrobią to pierwszy Zjazd Krajowy wykonuje kompetencje Rady Krajowej w tym względzie , tak jak to przewiduje Statut,
-mogą zmienić siedzibę partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI.
3.Do obowiązków pierwszego Zarządu Krajowego należy przede wszystkim :
a.zwołanie pierwszego Zjazdu Krajowego w ciągu 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o wpisie do ewidencji partii politycznych przez Sąd Okręgowy w Warszawie,
b.przyjmowanie członków do partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI do czasu pierwszego Zjazdu Krajowego.
4.Mandaty członków władz powołanych jak w ust.2 wygasają automatycznie z chwilą zwołania pierwszego Zjazdu Krajowego, natomiast pierwszego Zarządu Krajowego z chwilą przeprowadzenia wyborów przez Radę Krajową.
5.Członkowie pełniący funkcje w pierwszym roku istnienia partii SUKCES DLA LUDZI PRZYSZŁOŚCI mogą byc wybierani ponownie i ten rok nie liczy sie do ich stażu we władzach partii.